Purple Art

[September 16 2016]

José Parlá “Small Golden Suns” Exhibition at Yuka Tsuruno Gallery, Tokyo

On view until December 3rd, 2016 at Yuka Tsuruno Gallery, 1-33-10-3F Higashi-shinagawa, Shinagawaku, Tokyo, Japan.

Photo Yosuke Demukai

Subscribe to our newsletter