Purple Art

[June 21 2018]

Ataru Sato “+10” exhibition at KOSAKU KANECHIKA, Tokyo

On view until July 21st, 2018 at KOSAKU KANECHIKA, TERRADA Art Complex 5F, 1-33-10 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo.

Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter