Purple Diary

[February 22 2014]

Yasuko Furuta, Rila Fukushima, Chikashi Suzuki and Yoshiyuki Wada at a shoot for Purple Fashion magazine #21 out now, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter