Purple Diary

[October 16 2013]

Chikashi Suzuki, actor Shota Higashide, and make-up artist Yoshiyuki Wada on the Balenciaga shoot, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter