Purple Diary

[March 20 2014]

Artist Tomoo Gokita, Kenta Furuta, Toga designer Yasuko Furuta, Shinji Chiba’s mother, Junichi Tsunoda, and Chikashi Suzuki, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter