Purple Art

[January 30 2017]

Nobuyoshi Araki “Araki Amore” at Galleria Carla Sozzani, Milan

On view until March 26th, 2017 at Galleria Carla Sozzani, Corso Como, Milan.

Photo Alessio Costantino

Subscribe to our newsletter