Purple Art

[March 18 2015]

Kishin Shinoyama and Chikashi Suzuki in conversation at the Isetan Shinjuku, Tokyo

Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter