Purple Diary

[April 17 2015]

Actress Sakura Ando with Sandy Kim, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter