Purple Diary

[November 23 2016]

Shuntaro Yanagi, Shiori Kutsuna and Caroline Gaimari at Hanazono Shrine in Shinjuku, Tokyo.

Photo Chikashi Suzuki

Subscribe to our newsletter