LUTZ HUELLE F/W 2015 BY GIASCO BERTOLI fashion

Photographer and filmmaker Giasco Bertoli takes us backstage at the Lutz Huelle F/W 2015 show in Paris.

fashion / 2015