purple DIARY

: love
_1640807のコピー copy.jpg +

Musician Shintaro Sakamoto and actress Rinko Kikuchi, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki

: love
_1650076のコピー copy.jpg +

Toga designer Yasuko Furuta, Rinko Kikuchi, and Chikashi Suzuki at the Toga office, Tokyo. Photo Chikashi Suzuki